ITILin palvelutransitio tukee tietosuojan tavoitteita

Tietosuoja-asetus astuu voimaan ensi vuoden toukokuussa. Kirjoitin jo aikaisemmin mitä ITILin palvelustrategiasta ja palvelusuunnitelusta voi hyödyntää tietosuojan saralla. Myös palvelutransitio-elinkaarivaiheesta löytyy paljon ideoita, joita voi hyödyntää tietosuojan parantamiseksi.

ITILin palvelutransitio opastaa, millä periaatteilla kannattaa hallita palveluiden ja prosessien rakentamista ja tuotantoon vientiä. Lisäksi se opastaa organisoimaan päätöksentekoa ja hallitsemaan palveluihin liittyvää tietoa sen kaikissa muodoissaan. Palvelutransition tavoitteena on systemaattinen muutoksia koskeva päätöksenteko sekä toteutus. Koska asiakastarpeet ja mahdollisuudet muuttuvat jatkuvasti, myös palvelutransitio on luonteeltaan jatkuvaa toimintaa.

Tietosuoja tulee huomioida sekä uuden palvelun teknisiä valintoja tehtäessä että uusien muutoksien yhteydessä. Muutoksen vaikutusta palveluun tietosuojan näkökulmasta tulee arvioida siinä missä vaikutusta tietoturvaan, jatkuvuuteen, kapasiteettiin tai saatavuuteen.

ITILin palvelutransitio tukee tietosuojan tavoitteita ja vaatimuksiin vastaamista mm. seuraavasti:

 • Suunnittelun koordinointi –prosessissa transitioiden toteuttamista mietitään prosessien rajat ylittävän kokonaisuutena. Kannattaa kerätä ja jakaa organisaatiokohtaisia parhaita käytäntöjä muutoksien läpiviennin kannalta. Palvelurajat ylittävien muutoksen toteuttaminen vaatii usein erillistä koordinointia. Muutoksia tekevillä henkilöillä on yleensä tekniikan kautta pääsy palveluitten dataan. Nämä kaikki ovat asioita, joita pitää miettiä myös tietosuojan näkökulmasta ja tietosuojaan koskevien muutoksien toteuttamisessa.
 • Muutoksenhallinnassa tehdään päätökset muutoksien rakentamisesta, tuotantoon viemisestä ja lopullisesta hyväksymisestä. Tietosuojaan liittyvät päätökset pitää tehdä sovitulla tavalla.  Muutoksien vaikutuksen analysoinnissa ja teknisissä vaatimuksissa pitää huomioida tietosuojan vaatimukset.
 • Palveluomaisuuden –ja konfiguraationhallinnassa pidetään yllä rakenteellista tietoa palveluista ja niiden rakenneosista sekä näiden välisistä suhteista. Sama lähestymistapa vastuineen sopii myös palveluiden tietosisällön kartoittamiseen ja hallintaan. Jos tietosuojan alaista tietoa pitää lähteä organisaatiosta etsimään niin tämän prosessin hallinnassa olevat tietosisällöt ovat hyvä paikka aloittaa.
 • Jakelun- ja käyttöönotonhallinnassa rakennetaan uusi toiminnallisuus ja viedään se tuotantoon. Certified Information Privacy Technologist –kurssi antaa eväitä minkälaisia teknologisia valintoja kannattaa tehdä tässä vaiheessa.
 • Palvelua validoitaessa ja testatessa kannattaa miettiä minkälaisella datalla testaus tehdään. Mitä enemmän testissä käytetään oikeaa tuotantodataa niin sitä luotettavampi testi on, mutta samalla pitää huomioida tuotantodatan käyttöön liittyvät tietosuojavaatimukset.
 • Tietämyksenhallinnassa kerätään ja jaetaan tietämystä palveluiden tuottamisen laadun parantamiseksi ja toiminnan tehostamiseksi. Organisaatiossa käytettävät tiedon jakamisen työkalut pitää määrittää ja samalla on hyvä tarkastella minkälaisia asioita kuhunkin työkaluun saa ja kannattaa kirjata.

ITILin palvelutransitiossa rakennetaan ja muokataan palveluita, joiden tietosisällön tietosuojasta pitää huolehtia. Tietosuojan vaatimukset pitää toteuttaa palveluita rakennettaessa ja vaatimuksista täytyy pitää kiinni myös palveluita muutettaessa. Palvelutransition työkaluista löytyy paljon apuja tietosuojan hallinnointiin ja hahmottamiseen. Lopputuloksena on uusi tai muuttunut palvelu, joka täyttää vaatimukset myös tietosuojan näkökulmasta.

Jos aihepiiri kiinnostaa, suosittelen tutustumaan seuraaviin kursseihin:
ITIL perus- ja jatkokoulutukset
Privacy-koulutukset

Ilmoittaudu myös maksuttomaan webinaariin: Turvallisuus kilpailuetuna – harjoittelu tekee mestarin 24.03.2017 Puhumassa kyberturvallisuusjohtaja Jarno Limnéll (Insta Group Oy) sekä asiakkuus- ja kehitysjohtaja Martti Setälä (Insta Trust Oy).

aaeaaqaaaaaaaal8aaaajdjimgq0nzmxltewn2utngi1yi05ndm2lwu0ngixmzm2mdyyna

Lari Peltoniemi

Kirjoittaja on työskennellyt prosessien ja toiminnan kehittämisen ja arvioinnin alueella yli 10 vuotta. Päätoimisesti IT-palveluiden prosessien määrittelyn, kehittämisen ja johtamisen alueella hän on toiminut vuodesta 2005. Hän on konsultoinut ja valmentanut useita suomalaisia ja kansainvälisiä yrityksiä ja organisaatioita ITIL/ITSM prosessien määrittelyihin, käyttöönottoon ja kehittämiseen liittyen. Lari on myös Suomen ensimmäinen sertifioitu ITIL Practitioner -kouluttaja. 

Lisää tietoa tästä ja muista mielenkiintoisista aiheista löydät Oppia.fi > koulutukset

Kysymyksiä kirjoittajalle? Laita viestiä lari.peltoniemi@wakaru.fi

ITILin palvelusuunnittelu osana tietosuojan parantamista

Tietosuoja-asetus astuu voimaan ensi vuoden toukokuussa. Kirjoitin jo aikaisemmin mitä ITILin palvelustrategiasta voi hyödyntää tietosuojan saralla. Myös palvelusuunnittelu-elinkaarivaiheesta löytyy paljon ideoita, joita voi hyödyntää tietosuojan parantamiseksi.

ITILin palvelusuunnittelu opastaa, miten palvelut tulisi suunnitella vastaamaan määriteltyä liiketoimintatarvetta. Sen tavoitteena on kokonaisvaltainen suunnittelu, jossa huomioidaan toimintaan saattamisen kannalta tärkeiden toiminnallisuuksien lisäksi myös kyvykkyydet ja resurssit, joilla palvelua tuotetaan. Ajallisesti fokus ei ole vain palvelun ensimmäisessä tuotantopäivässä, vaan koko palvelun elinkaari huomioidaan jo suunnittelussa tehtävissä valinnoissa.

ITILin palvelusuunnittelusta voi hyödyntää tietosuojassa ainakin seuraavia asioita:

 • Tietosuoja-näkökulma tulee ottaa mukaan osaksi palvelusuunnittelumallia. Tämä varmistaa, että tietosuojanäkökulma tulee huomioitua systemaattisesti jokaista uutta palvelua suunniteltaessa. Samasta aiheesta puhui jo Tomi Mikkonen Webinaarisarjan ensimmäisessä osassa.
 • Käyttäjille tulee kertoa, miten heidän tietojansa käsitellään. Tämä tehdään tyypillisesti palvelun käytön aloittamisen yhteydessä, mutta saman tiedon soisi löytyvän myös palvelukohtaisten tietojen yhteydessä palveluluettelosta. ITILin palveluluettelo on palveluntuottajan asiakkailleen tarjoamien palveluiden luettelo ja nykyaikaisena sovellutuksena se on kiinteä osa asiakkaille kohdistuvaa viestintää.
 • Palvelutasonhallinta on asiakkaille annettujen lupauksien antamista, dokumentointia ja seurantaa.  Tietosuoja-asetus määrittää vasteaikoja, joissa palveluntuottajan tulee pystyä toimittamaan tietonsa asiakkaasta kun asiakas kyseisiä tietoja pyytää.  Samoin tiedot tulee pystyä poistamaan määriteltyjä aikarajan puitteissa.  Näille molemmille tarvitsee rakentaa toiminnallisuuden ja prosessien lisäksi seuranta ja raportointi.
 • Kapasiteetinhallinnassa suunnitellaan palvelun teknisen kapasiteetin lisäksi sen ylläpitokapasiteetti henkilöresurssien näkökulmasta. Liiketoiminnalta tulee saada tietoa kampanjoista ja liiketoimintasuunnitelmista, jotta mm. tietosuojaan kohdistuvien pyyntöjen määrää voidaan ennustaa ja varautua niiden käsittelyyn.
 • Tietosuoja on olennainen osa tietoturvaa. ITILin tietoturvassa opastetaan tarjoamaan keskitetty yhteydenottopiste kaikille tietoturvaan liittyville kysymyksille. Samoin on suositeltavaa järjestää vastaava toiminta tietosuojaan liittyville kysymyksille.
 • IT-palveluiden jatkuvuudenhallinnassa hallitaan riskejä ja tehdään jatkuvuussuunnitelmia tietyn tyyppisten riskien realisoitumisen varalta. Tietosuojan näkökulmasta tarvitaan vastaava riskianalyysi tietosuojaan kohdistuvien uhkien vaikutusten minimoimiseksi ja suunnitelmat, joiden mukaan toimia riskin realisoituessa.
 • IT-palveluja tuotetaan yhdessä toimittajien kanssa. Toimittajanhallinnassa tarvitsee huomioida tietosuoja ottamalla sen mukaan toimittajien kanssa tehtäviin sopimuksiin. Tietosuoja-asetus velvoittaa palveluntuottajan alihankkijoita samassa määrin kuin itse palveluntuottajaa. Siksi asetuksella on suuri vaikutus vaikka tuottaja ei suoraan tuottaisi palveluita loppukäyttäjille.

Kuten yllä olevasta pikaisesta listasta näkyy niin myös ITILin palvelusuunnittelusta voi poimia paljon jo organisaatiossa keksittyä toimivaa käytäntöä tietosuojasta huolehtimiseen. Suosittelen kaikkia tietosuojan kanssa työskenteleviä perehtymään paitsi ITIL-viitekehyksen palvelusuunnitteluelinkaareen ja sen Service Design –kirjaan niin myös oman organisaation toimintamalleihin. Kannattaa hyödyntää organisaatiossa jo keksittyjä toimivia periaatteita ja käytäntöjä.

Keskustellaan aiheesta lisää kurssilla!
ITIL Foundation / ITIL Service Design
Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/E)

Seuraava tietosuojawebinaarisarjan osa 20.1. Aiheena Tietosuoja-asetus osana yrityksen toimintaa Ilmoittadu mukaan! Webinaari on maksuton.

 

aaeaaqaaaaaaaal8aaaajdjimgq0nzmxltewn2utngi1yi05ndm2lwu0ngixmzm2mdyyna

Lari Peltoniemi

Kirjoittaja on työskennellyt prosessien ja toiminnan kehittämisen ja arvioinnin alueella yli 10 vuotta. Päätoimisesti IT-palveluiden prosessien määrittelyn, kehittämisen ja johtamisen alueella hän on toiminut vuodesta 2005. Hän on konsultoinut ja valmentanut useita suomalaisia ja kansainvälisiä yrityksiä ja organisaatioita ITIL/ITSM prosessien määrittelyihin, käyttöönottoon ja kehittämiseen liittyen. Lari on myös Suomen ensimmäinen sertifioitu ITIL Practitioner -kouluttaja. 

Lisää tietoa tästä ja muista mielenkiintoisista aiheista löydät Oppia.fi > koulutukset

Kysymyksiä kirjoittajalle? Laita viestiä lari.peltoniemi@wakaru.fi

 

Mitä ITILin palvelustrategiasta voi hyödyntää tietosuoja-asetuksen vaatimuksiin vastaamisessa?

Ismejä tulee ja menee nopeaa tahtia.  Tietosuoja on olennainen osa yksityisyyttä ja lainsäädännön vaatimus. Se ei kuulu joukkoon asioita, jotka tulevat ja menevät nopeaan tahtiin. Esimerkiksi terveydenhuollossa ja teleoperaattoritoiminnassa yksityisyyden suoja on ollut säänneltyä ja toiminnan keskiössä jo pitkään. Muille aloille uusi toukokuussa 2018 voimaan astuva asetus tuo enemmän uutta.

Kuten kaikkien uusien vaatimusten kohdalla, kannattaa katsoa mitä on jo olemassa ja rakentaa toimivan olemassa olevan päälle.  IT-palvelunhallinta on monessa organisaatiossa kypsällä tasolla.  Sieltä voi lainata monta toimivaa toimintatapaa. 

Palvelustrategia on ITILin elinkaaren vaihe, jossa määritellään asiakkaiden tarpeet, toiminnan periaatteet ja tarpeita vastaavat palvelut. Toiminnan periaatteita ovat mm. organisoitumistapa, organisaatiossa käytetyt roolit vastuineen sekä käytetyt prosessit. Tietosuojan toteuttamiseen kannattaa palvelustrategiasta poimia ainakin seuraavat asiat:

 • It-palveluja tuotettaessa on tärkeää ymmärtää, minkä tyyppinen palveluntuottaja ollaan. Pitää tietää, onko asiakkaina oma liiketoiminta vai suoraan ulkoiset asiakkaat. Tietosuojassa merkitystä on sillä, millä toimialalla toimitaan ja mitä dataa siellä käsitellään sekä onko se omaa vai ulkoisten asiakkaiden dataa. Vaatimukset tulevat datan omistajalta, joten pitää tietää keneltä vaatimuksia kysytään.
 • Tietosuojan roolit kannattaa määritellä organisaation tunnistamiksi rooleiksi muiden roolien tapaan. Näin tietosuojaan liittyvä tekeminen voidaan sujuvasti kuvata ja viestiä kuten muukin tekeminen. Roolit vastuineen on osa hallintatapaa ja hallintatapa on operatiivisesta näkökulmasta ratkaistu jo palveluita ja tietoturvaa organisoitaessa.  Samat periaatteet ja lähestymistapa todennäköisesti toimivat myös tietosuojan tapauksessa.
 • Tietosuoja edellyttää aktiivista vuorovaikutusta liiketoiminnan ja IT:n välillä. ITILissä tällainen strategisen tason kommunikaatio tapahtuu liiketoimintasuhteiden hallinta –prosessissa.  Samaa organisoitumistapaa ja rooleja kannattaa hyödyntää myös tietosuojasta keskustelemiseen.
 • Lainsäädäntö ja toisaalta datan käsittelyn tarpeet muuttuvat koko ajan. Organisaation pitää tietää, minkälaista kysyntää palveluille ja niiden datan käsittelylle on jatkuvasti muuttuvassa tilanteessa. Kysynnänhallinta on systemaattinen lähestymistapa tarpeiden ja toiminnan dynamiikan muutoksien tunnistamiseen. Samanlaista toimintaympäristön muutoksien aktiivista seurantaa tarvitaan tietosuojan yhteydessä.
 • Kaikkia epätoivottuja tilanteita ei voi välttää. On tärkeä hallita riskejä eli tunnistaa mahdollisia tilanteita sekä miettiä niiden tapahtumisen todennäköisyyttä, omaa haavoittuvuutta kyseiseen riskin realisoituessa ja vaikutusta joka toteutuneella riskillä on organisaatiolle. Tietosuoja on mitä suurimmassa määrin riskienhallintaa.
 • Palveluportfolion hallinnassa tehdään päätökset siitä mitä palveluita lähdetään kehittämään,  tarjoamaan asiakkaille tai poistamaan tarpeettomina. Tietosuoja ja siihen liittyvä konsultointi olisi hyvä organisoida myös palveluksi organisaation sisällä. Tällöin osaamista voidaan tehokkaasti jakaa organisaation sisällä, kuten tietoturvaosaamisen kohdalla usein tapahtuu.

ITILin palvelustrategia nimensä mukaisesti kokoaa paljon strategian ja hallinnon asioita. Niitä löytyy myös monesta muusta viitekehyksestä, jotka ovat IT:n organisoitumisen ja hallinnon perustana. ITILin palvelustrategiasta kannattaa kuitenkin poimia systematiikka, toiminnan organisoituminen sekä paljon palvelun näkökulmia, jotta toisaalta taataan tietosuojaan liittyvät vastuut palveluiden ja niiden sisältämän datan näkökulmasta ja toisaalta tuotteistetaan itse tietosuojaosaaminen organisaation tueksi.

Tervetuloa seuraamaan maksutonta Tietosuoja-webinaarisarjaa! Osa 1 Privacy by Design (puhumassa Tomi Mikkonen, Privaon) kuunneltavissa täältä ja 2 osa pidetään 19.12.2016. 

aaeaaqaaaaaaaal8aaaajdjimgq0nzmxltewn2utngi1yi05ndm2lwu0ngixmzm2mdyyna

Lari Peltoniemi

Kirjoittaja on Suomen ensimmäinen sertifioitu ITIL Practitioner -kouluttaja. Hän on työskennellyt prosessien ja toiminnan kehittämisen ja arvioinnin alueella yli 10 vuotta. Päätoimisesti IT-palveluiden prosessien määrittelyn, kehittämisen ja johtamisen alueella hän on toiminut vuodesta 2005. Hän on konsultoinut ja valmentanut useita suomalaisia ja kansainvälisiä yrityksiä ja organisaatioita ITIL/ITSM prosessien määrittelyihin, käyttöönottoon ja kehittämiseen liittyen. 

Lisää tietoa tästä ja muista mielenkiintoisista aiheista löydät Oppia.fi > koulutukset

Kysymyksiä kirjoittajalle? Laita viestiä lari.peltoniemi@wakaru.fi

Miten etenen ITIL-viidakossa?

Axeloksen ITIL-koulutuspolkujen kaavio voi aluksi vaikuttaa hieman sekavalta:

 

itil_kurssipolut

Tärkeimpänä pointtina voi kuitenkin pitää sitä, että kaikki organisaatiossa tarvitsevat perusymmärryksen palvelujohtamisesta.

ITIL Foundation -perustasokurssi esittelee palveluiden hallintaa, toimitusta ja näiden yhteyttä liiketoiminnan odotuksiin. IT-palveluhallinnan avainperiaatteet ja käsitteet tulevat tutuiksi. Kurssi auttaa myös ymmärtämään ITILin käytön hyödyt ja auttaa kaikkia puhumaan samoista asioista samoilla termeillä. Todisteeksi tämän alueen haltuunotosta voi kurssin päätteeksi suorittaa sertifiointitestin. Vaihtoehtoja perustaitojen läpikäymiseen on monia: luokkakoulutus, verkkokoulutus tai asiakaskohtainen toteutus, johon voi tarvittaessa yhdistää vaikka kahta edellistä.

Kun perustaidot ovat hallussa ja sertifikaatti taskussa, on aika tehdä valintoja.

Mikäli tunnet kaipaavasi lisää käytäntöön soveltamisen taitoja, on syytä suorittaa ITIL-perheen uusin tulokas ITIL Practitioner. Kurssilla käydään läpi case-harjoituksia ja näyttää elävin esimerkein, miten ITIL-periaatteita otetaan käyttöön organisaatioissa. Kaksipäiväisen kurssin aikana opitaan hahmottamaan yksilöihin, tiimeihin ja organisaatioihin kohdistuvia IT-palvelunhallinnan kehittämisen haasteita sekä käyttämään niiden voittamiseen tarvittavia työkaluja. Voit katsoa täältä, kun Kaimar Karu, AXELOS Head of ITSM, esittelee kurssin videollaan tai kokeilla harjoitustenttiä Axeloksen sivuilla.

ITIL Practitioner -kurssin lisäksi voit valita jomman kumman ITIL Intermediate -moduulisarjoista: Service Capability -moduulit tai Service Lifecycle -moduulit. Voit lukea tärkeimmistä eroavaisuuksista Lifecyclen ja Capability moduulien välillä täältä.

Jos tiedät tarkalleen, millaista osa-aluetta haluat työssäsi kehittää, valitse Capability -moduulit. Jos olet tutkinut tätä mahdollisuutta ennenkin, saattaa niskakarvasi nousta pystyyn pelkästä ajatuksista. Moduulit veivät nimittäin aiemmin kokonaisen arkiviikon. Viiden päivän koulutus on paitsi raskas myös vaikea tämän päivän hektisen työntekijän järjestää. Mutta tiesitkö, että moduulit on nyt muutettu ns. blended-toteutuksiksi, luokka- ja verkkokurssin yhdistelmäksi?

Jos taas aikomuksesi on todelliseksi guruksi, kannattaa ITIL Expertiksi edetä Lifecycle-polkua pitkin. Se tarjoaa kattavan kuvan koko palveluiden elinkaaresta käymällä läpi seuraavat moduulit: Strategy, Design, Transition, Operation, Continual Service Improvment. ITIL Practitionerin voi myös yhdistää osaksi kokonaisuutta korvaamalla sillä CSI-moduulin.

Kirkkaimpana timanttina ITIL Expertin kruunussa on Managing Across the Lifecycle, jonka voi suorittaa sekä verkko- että luokkatoteutuksena. Kurssi keskittyy kokonaisuutena ITILin käytäntöjen, prosessien ja toimintamallien johtamiseen kaikissa elinkaaren vaiheissa. Kurssi painottaa palveluelinkaaren ja sen vaiheiden hallintaa systemaattisena kokonaisuutena, ei vain riippuvuussuhteita tiettyjen yksittäisten prosessien välillä.

Vieläkö tuntuu, ettet tiedä mihin suuntaan viidakossa lähtisit etenemään? Ota yhteyttä, niin niitetään yhdessä tie voittajina ulos! info@oppia.fi

Kurssivalikoiman löydät Oppia.fi – Oppimisen verkkokaupasta:

ITIL Foundation -peruskurssit

ITIL® Practitioner (2.0 pv)

ITIL® Managing Across the Lifecycle (5.0 pv)

ITIL Intermediate: Capability Modules

ITIL Intermediate: Lifecycle Modules

Luokka- ja verkkokoulutus järkevästi samassa paketissa

Kyvykkyysmoduulit eli Capability modules ovat ITIL:in Intermediate-tason kursseja. Asiaan vihkiytyneet tuntevat nämä lyhenteillä: OSA, SOA, PPO, ja RCV. Kurssivaatimusten mukaan nämä ovat viiden päivän mittaisia luokkakursseja. Asiaa ja opittavaa on siis paljon. Viisi päivää poissa normaalista töistä on kuitenkin haaste. Toisaalta luokkakurssiin osallistuminen varmistaa opiskelurauhan sekä työnantajan että perheen suuntaan.

Vaihtoehtona tuolle viiden päivän luokkakoulutukselle on verkkokurssi, jotka löydät täältä. Joskus kuitenkin tuntuu, että eLearning on tämän päivän alkemiaa – jos asian oppiminen luokassa vaatii viisi päivää, niin kauan sen oppiminen vie verkossa? Viisi päivää vai jopa enemmän?

Olemme kouluttaneet ITILiä jo vuodesta 2005, ja vuosien varrella olemme hakeneet koulutuskokonaisuuden toteuttamiseen sopivaa ratkaisua (Intermediate tason moduulit tulivat 2007). Pitkän kokemuksemme perusteella olemme päätyneet seuraavaan toimintatapaan Capability-moduulien osalta, jotta oppimisprosessi olisi mahdollisimman hyvä ja joustava:

1. Ensin suoritetaan 2 päivän suomenkielinen luokkakurssi. Luok­kaope­tukseen kuuluu harjoituksia, ryhmätöitä, vuorovaikutusta, sparrausta jne. Yksi päivä ei riitä asioihin perehtymiseen ja 5 arkipäivää vievät liikaa aikaa. Luokkakoulutusta täydennetään sen sijaan verkkokurssilla.
2. Englanninkielinen verkkokurssi
3. Sertifiointitesti (englanninkielinen)

Tervetuloa testaamaan parasta oppimismuotojen yhdistelmää! Katso Oppia.fi-kumppani JSM Consultingin tulevat ITIL Intermediate -koulutuksen täältä.

 

kuosmanen_jaakko_739x965

Jaakko Kuosmanen

KTM, DI Jaakko Kuosmanen toimii koulutus- ja konsultointiyritys Wakarun toimitusjohtajana ja edistää Oppia.fi – Oppimisen verkkokaupan toimintaa. Jaakko on utelias ja kokeilunhaluinen oppimisaktivisti, joka haluaa levittää ymmärtämistä laajalle ympäröivälle verkostolleen.

 

 

 

 

Kiinnostaisiko yrityskohtaiset koulutukset teidän organisaatiollenne? Ota yhteyttä avainasiakaspäällikkömme Anni Aaltoseen: anni.aaltonen@wakaru.fi

HR – Mistä tunnistat pätevän hakijan?

Yritysten ja organisaatioiden tärkein voimavara tänä päivänä on osaaminen. Osaamisen hallintaan puolestaan kuuluu olennaisesti kyky luokitella osaamista. Millaista osaamista on maailmalla tarjolla? Minkälaisia osaamisen alueita meillä on? Miten henkilöiden osaaminen ja kyvykkyys arvioidaan? Luokitteluiden laatimiseen uppoaa helposti paljon aikaa ja suuriakin summia.

On myös huomioitava, että osaamisen luokittelu organisaation sisällä ei vielä riitä. Mikä neuvoksi, kun tarvitaankin vertailukelpoista tietoa eri yritysten välillä? Miten meidän osaamisemme suhteutetaan muiden samalla alalla toimivien osaamiseen? Vertailu on vaikeaa, jos luokittelut on tehty yrityksittäin.

IT-maailmassa on onneksi ollut tähän ratkaisu jo vuosia: globaali yhtenäinen malli. Tavaroiden standardointi aikoinaan tehosti tavaramarkkinoita globaalisti ja nyt vastaavaa on tehty palveluille. Palveluprosessien osalta on globaalisti käytössä olevia prosessimalleja: esimerkiksi IT-palveluprosessit (ITIL)projektijohtamisen prosessit (PRINCE2), arkkitehtuuriprosessit (TOGAF) ja hyvän hallintotavan prosessit (COBIT), joiden kurssitoteutuksia löydät täältä. Näitä sertifiointeja ylläpitää Axelos ja The Open Group. Tällä hetkellä myös osaamisen luokitteluun on luotu kansainvälinen luokittelumalli, SFIA.

Kansainvälisesti hyväksytty sertifikaatti on merkittävä todiste osaamisesta, perehtymisestä ja sitoutumisesta. Iso-Britanniassa tehdyn tuoreen tutkimuksen mukaan (Axelos, 6/2016) liki puolet HR-väestä oli viimeisen kolmen vuoden aikana jättänyt tarkistamatta työnhakijan väitetyn sertifikaatin pätevyyden. Melkein 100 000 hakijaa oli valehdellut sertifioinnistaan työnhakuprosessin aikana.

On siis hyvä tuntea omat juustonsa, kuten sanonta kuuluu! Oppia.fi – oppimisen verkkokauppa pitää huolen, että organisaatiosi asiantuntijoilta löytyy oikea kansainvälinen sertifikaatti todisteeksi ammattitaidosta ja että sinä HR-vastaavana osaat tunnistaa tuon esitetyt sertifikaatin laadukkaaksi rekrytointiprosessissa.

 

anni_aaltonen_2

Anni Aaltonen

Kirjoittaja Anni Aaltonen toimii Wakaru Oy:n avainasiakashenkilönä ja oppimisen verkkokaupan sanansaattajana. Annille tärkeintä työssään on asiakastyytyväisyyden varmistaminen ja hän on myös ylpeä Henry ry:n jäsen.

anni.aaltonen@wakaru.fi
0400 482 183
LinkedIn

Paras rokote YT-neuvotteluita vastaan

Kuka vastaa minun osaamisestani? Työnantaja, HR-yksikkö vai minä itse? Jos RACI-taulukko on tuttu, niin on helppo huomata tuon A-kirjaimen (Accountable) kuuluvan minulle itselleni. Lopullinen vastuu on aina henkilöllä itsellään.

Paras rokote YT-neuvotteluita vastaan on oman osaamisen kehittäminen niin, että tekee itsestään yritykselle korvaamattoman tai ainakin hyvin vaikean korvata. Keräsimme sinulle TOP10 hyvää rokotetta, joista valita omasi:

 • DevOps: Ensimmäinen kansainväliseen sertifiointiin johtava kurssi pidettiin 29.8.2016 ja se oli ylibuukattu. DevOps voi olla salainen aseesi tulevaisuutta varten, sillä ”hankalinta on ollut löytää devops-asiantuntijoita”, kuten TiVin artikkelissa kirjoitettiin syyskuun alkupuolella.
 • Ilmaiset webinaarit: webinaaritarjonta laajenee jatkuvasti. Keväällä ja nyt alkusyksystä pidetyt suositut DevOps-webinaarit löytyvät BrightTalkista kirjautumisen takaa ja luvassa on webinaareja myös muilta aihealueilta!
 • Ilmainen pelikirja ja muut digisisällöt.
 • Ketteryys: Agile, SCRUM, SAFe, Kanban… kiitos erinomaisten Oppia.fi-kumppaneiden, tarjontaa ketterien menetelmien puolella on runsaasti.
 • Perus-ITIL: Prosessi­osaa­minen ja kansainvälinen sertifikaatti ovat aina arvossa. Koulutusmäärät hurjassa kasvussa. 
 • Perus-PRINCE2: PRINCE2 on erittäin suosittu muualla kuin Suomessa ja Ruotsissa, mutta nyt olemme kirimässä eroa muuhun maailmaan um­peen. Suomi ei voi pysyä eristäytyneenä ikuisesti. Kansainvälis­tyminen vai­kuttaa tähän. Osaajia tarvitaan!
 • Edullinen verkkokurssi ITIL Foundation. Kustannustehokas, jos verkko-oppiminen sopii sinulle.
 • Edullinen verkkokurssi PRINCE2 Foundation. Kurssi + tentti yhteishinnaltaan niin edulliset, että nämä voi ostaa jopa omalla rahalla.
 • Tapahtumat: Teho-oppimista päivässä tai kahdessa sekä tärkeä paikka verkostoitumiseen. Wakaru Events järjestää yhdessä kumppaniensa kanssa vuosittain lukuisia asiantuntijaseminaareja: Tietohallintopäivä, Contact Center Day, Prosessipäivät, Kohtaamisia, Työkalupäivä, Yhteys-seminaari, DevOps, itSMF Focus, Lean & Agile…
 • Nanokurssit: 34.000 lyhyttä video-opastusta. Osaamisen täsmäpäivittämiseen nopeasti.

Tervetuloa Oppimisen verkkokauppaan löytämään itsellesi sopivin keino kehittyä, olla hyödyksi omalle organisaatiollesi, haastaa itseäsi ja vahvistaa omaa asemaasi markkinoilla.

kuosmanen_jaakko_739x965

Jaakko Kuosmanen

KTM, DI Jaakko Kuosmanen toimii koulutus- ja konsultointiyritys Wakarun toimitusjohtajana ja edistää Oppia.fi – Oppimisen verkkokaupan toimintaa. Jaakko on utelias ja kokeilunhaluinen oppimisaktivisti, joka haluaa levittää ymmärtämistä laajalle ympäröivälle verkostolleen.

 

 

 

 

 

Kysy lisää: jaakko.kuosmanen@wakaru.fi